Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir Yönetim Sistemi Politikası

• Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla Sürdürülebilir Turizm kriterlerine uygun politikamıza uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gereken kaynağı sağlamayı,

• Otelin tabi olduğu ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gereklerini yerine getirmeyi,

• Tüm paydaşlarla enerji, su, doğal kaynakların, yerel tedarikçilerin desteklenmesi ilgili konularda, ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

• Enerji ve doğal kaynak kullanımını etkin yöneterek faaliyetlerimizde kaynak verimliliğini artırmak,

• Doğal çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak kullandığımız malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmeyi,

• Doğal ve kültürel mirası korumayı,

• Din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrım gözetmeksizin eşitlik sağlamayı,

• Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmayı,

• Otelimizin bulunduğu bölgelerin kalkınması, toplumun refah seviyesinin artması, ekonomik ve sosyal olarak ileri gitmesi için projeler üretmek veya bu tür projelere destek vermek, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme ve toplumun gelişimine katkı sağlamayı,

• Çalışanları yer alabilecekleri sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleyerek farkındalık oluşturmayı,

• Yerel halkın istihdamını artırmak ve yerel halkı güçlendirmeyi,

• Tedarikçilerimizle yakın ilişki içerisinde bulunarak sürdürülebilirlik performansımızı arttırmayı,

• Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmayı,

• Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeterli insan, teknoloji ve finansal kaynağı temin etmek ve bu kaynakları verimli kullanmayı,

• Tüm süreçlerde sürdürülebilirlik etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji, su, satınalma performans değerlerini yükseltmek,

• Sıfır atık, atıkların azaltılması, kimyasal kullanımın azaltılması için çevreye duyarlı ve verimli ürünlerin satın alınması ve tedarik edilmesini,

• İnsan sağlığı ve insan haklarına uygun mevzuat ve yükümlülükleri yerine getirmeyi,

• Dünya üzerinde giderek büyüyen kuraklık sebebiyle, su tasarruf önlemlerini arttırmayı,

• Bölge ve otel çevresinde yaşayan canlı varlıkların doğal yaşam alanlarının korunması sağlamayı

Üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir.